Switched PDU

Switched PDU เป็นอุปกรณ์ประเภทเต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้า หรือ AC outlets อีกหนึ่งแบบที่รองรับให้ผู้ใช้งานสามารถ Remote เข้ามาจัดการส่วนต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งยังรองรับการ monitor แบบ real-time ได้ด้วย ตัวอุปกรณ์สำหรับใช้งานในห้อง data centers  

Switched PDU ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท Energy Intelligence Rack PDU หรืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า power distribution units (PDUs) รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยอุปกรร์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้อง data center ได้เป็นอย่างดี 

Switched PDU นั้นเป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าแบบอัจฉริยะที่มาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าแบบ AC outlets และตัวอุปกรณ์นั้นยังผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ซึ่งจะเป็นปลั๊กไฟฟ้าอัฉริยะที่มีน้ำหนักเบาที่รองรับการใช้งานได้ทุกประเทศ อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังมีทั้งความปลอดภัย มีทั้งความชาญฉลาด และรองรับการจัดการหรือ power management ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง data center อย่าง servers, storage systems, KVM switches, อุปกรณ์ network ต่างๆ  serial data devices และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงตัวอุปกรณ์ยังรองรับการ monitor เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้องต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์ประเภท sensors (อุปกรณ์ประเภท Sensors จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้ โดยจะแสดงค่าขต่างๆ ให้ผู้ใช้งานได้ทราบอย่างชัดเจนได้

นอกจากนี้ ยังรองรับการ remote หรือควบคุมจากระยะไกลได้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทราบค่าต่างๆ ได้แบบ real-time เพื่อที่จะช่วยให้ผุ้ใช้งานนนั้นสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะพลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับตัว PDU หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในสถานที่ต่างๆ แต่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายเดียวกันได้ โดยการผ่านทาง Protocol อย่าง TCP/IP รวมไปถึงตัวอุปกรณ์จะมีขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดพื้นที่การใช้งานของ data centers ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และตัวอุปกรณ์จะสามารถแสดงรายงานการวิเคาระห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละสถานที่ออกมาให้อย่างชัดเจน โดยค่าต่างๆ ที่แสดงออกมานั้นเป็นค่าที่มีความชัดเจนและมีความแม่นยำ ซึ่งจะแสดงทั้งค่าต่างๆ อย่าง กำลังการใช้กระแสไฟฟ้า และพลังงานวัตต์ต่อชั่วโมงได้อีกด้วย


PE6108,อุปกรณ์ 15A/10A 8-Outlet 1U Metered & Switched eco PDU

0.00บาท

PE6208,อุปกรณ์ 20A/16A 8-Outlet 1U Metered & Switched eco PDU

0.00บาท

PE6216,อุปกรณ์ intelligent PDU 16 AC outlets

0.00บาท

PE6324,อุปกรณ์ 30A/32A 24-Outlet Metered & Switched eco PDU

0.00บาท

PE6324L,อุปกรณ์ 30A/32A 24-Outlet Metered & Switched Low Profile eco PDU

0.00บาท
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)